Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem Statuta Centra, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj dana 06.10.2022.godine raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na radnom mjestu:

 1. LOGOPED
 • na određeno radno vrijeme
 • 1 izvršitelj/ica do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • stručna sprema: diplomski sveučilišni studij logopedije
 • radno iskustvo: 1 godine
 • nepostojanje zapreke iz čl.213 Zakona o socijalnoj skrbi

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. O vremenu i mjestu održavanja razgovora i testiranja kandidati koji udovoljavaju uvjetima biti će osobno obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja

Uz prijavu (zamolbu) kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome )
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  presliku rodnog lista
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju tj. da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana
 • potvrdu o stažu izdanu od Zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.) Kandidati koji se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br.121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl.102. st.1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Zamolbe dostaviti najkasnije 8 dana od objave natječaja poštom ili osobno na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
47280 Ozalj, Jaškovo 50

Ravnateljica:
Dijana Borović – Galović