Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem Statuta Centra, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnje ustrojstvu i sistematiziciji poslova i radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te suglasnosti Ministarstva rada, ,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike       ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj dana 05.12.2023. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za zapošljavanje na radnom mjestu:

 • ASISTENT/ICA  U ORGANIZIRANOM STANOVANJU

na neodređeno radno vrijeme – 23 izvršitelj/ica

Uvjeti za obavljanje posla:

 • stručna sprema: osnovna škola i tečaj za njegu
 • radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
 • nepostojanje zapreke iz člana 261 Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju tj. Da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana
 • potvrdu o stažu izdanu od Zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. O vremenu i mjestu održavanja razgovora i testiranju kandidati koji udovoljavaju uvjetima bit će osobno obavješteni najmanje tri dana prije održavanja.

Zamolbe dostaviti najkasnije 8 dana od objave natječaja poštom ili osobno na adresu:

 Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Jaškovo 50,  47280  Ozalj

KLASA:112-01/23-03/2
URBROJ:2133-90-01-03/1-23-7                            

Ravnateljica:
Dijana Borović-Galović

 

Naziv radnog mjesta : ASISTENT U ORGANIZIRANOM  STANOVANJU

Popis poslova:

 • pomoć i podrška pri razvijanju vještina te podrška u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani – pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka, odnosno priprema obroka
 • pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica
 • poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti
 • pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru
 • razvijanje i poticanje radnih navika
 • podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici
 • poticanje društveno prihvatljivog ponašanja
 • motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom