Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem Statuta Centra, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj  dana 26.10.2022.godine raspisuje

 N  A  T  J  E  Č  A  J

za zapošljavanje na radnom mjestu:

  1. ASISTENT U ORGANIZIRANOM STANOVANJU

              –  na  neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za obavljanje poslova:

  • stručna sprema: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu
  • radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
  • nepostojanje zapreke iz čl.261 Zakona o socijalnoj skrbi

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. O vremenu i mjestu održavanja razgovora i testiranja kandidati koji udovoljavaju uvjetima biti će osobno obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja

Uz prijavu (zamolbu)  kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome )
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju tj. da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana
  • potvrdu o stažu izdanu od Zavoda za mirovinsko osiguranje

U prijavi za natječaj kandidati su obvezni navesti datum objave natječaja na koji se prijavljuju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.) Kandidati koji se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br.121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl.102. st.1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 Zamolbe dostaviti najkasnije  8 dana od objave natječaja poštom ili osobno na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, 47280 Ozalj, Jaškovo 50

Klasa:112-01/23-03/3
Ur.broj:2133-90-01-03/1-23-1

Ravnateljica:
Dijana Borović – Galović