Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika. Uslugu psihosocijalne podrške u Centru može primati dijete s teškoćama u razvoju ili odrasla osoba s intelektualnim teškoćama. Psihosocijalna podrška se pružamo u obitelji korisnika odnosno udomiteljskoj obitelji (psihosocijalna podrška u obitelji) i u našim prostorima (psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge). Spomenute usluge uključuju podršku logopeda kod pružatelja usluge i podršku rehabilitatora, psihologa i socijalnog radnika u obitelji i/ili kod pružatelja usluge. Psihosocijalna podrška se može pružati uz nazočnost i sudjelovanje članova obitelji.

Dijete s teškoćama u razvoju ili odrasla osoba s intelektualnim teškoćama psihosocijalnu podršku primaju nakon pribavljenog nalaza i mišljenja o težini i vrsti invaliditeta –oštećenju funkcionalnih sposobnosti, pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Centar za socijalnu skrb na osnovu spomenutog nalaza i mišljenja, predanog zahtjeva roditelja i mišljenja tima za procjenu potreba Centra Ozalj, izdaje rješenje o vrsti, trajanju, učestalosti i mjestu pružanja usluge. Tima za procjenu potreba za pružanje usluga kod Centra Ozalj donosi mišljenje o vrsti, trajanju i učestalosti potrebne usluge na osnovu inicijalne procjene i dogovora s roditeljem/skrbnikom.

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Rana intervencija pruža se djeci i roditeljima, odnosno udomiteljima za djecu u njihovoj obitelji ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta.

Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije, centar za socijalnu skrb traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo na pružanje usluge.

Rana intervencija može se pružati u obitelji korisnika, odnosno u udomiteljskoj obitelji te kod pružatelja usluga, a može se priznati u trajanju do pet sati tjedno. Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama. Centar za socijalnu skrb priznaje uslugu pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge, a može se odrediti u trajanju do pet sati tjedno.

Poludnevni boravak

Poludnevni boravak je socijalna usluga koja može trajati od četiri do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Poludnevni boravak se može priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Spomenutu uslugu primaju odrasle osobe s intelektualnim teškoćama nakon izdanog rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o trajanju i učestalosti usluge poludnevnog boravka.

Usluga poludnevnog boravka pruža se na adresi Maksimilijana Vrhovca 21, Karlovac.