Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 47/99. i 35/08.) čl. 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i čl 31. i 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj na temelju odluke od 27.06.2017. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja m/ž
Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin i koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
  • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
  • da ne postoji zapreka iz čl.213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

 

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz čl. 154.stavak 1 podstavak 1 Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1.podstavka 1. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2.i 3. iz čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine, a isti/a može biti ponovno izabran/a za ravnatelja/icu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom stažu (e-potvrda HZMO)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
  • uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
  • životopis

 

Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Jaškovo 50 – 47280 Ozalj s naznakom “Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati” u roku od 8 dana od objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – ravnatelj (pdf)