Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem Statuta Centra, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnje ustrojstvu i sistematiziciji poslova i radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te suglasnosti Ministarstva rada, ,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj dana 06.03.2024. raspisuje

NATJEČAJ

Za zapošljavanje na radnom mjestu:

 • OSOBNI ASISTENT na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelj/ica

Uvjeti za obavljanje posla:

 • stručna sprema: Završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta i najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO ili najmanja razina obrazovanja 1 HKO i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije za zanimanje njegovatelj, a iznimno osobni asistent može biti osoba koja ne ispunjava uvjete završenog programa obrazovanja odraslih za osobnog asistenta, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji završila edukaciju za osobnog asistenta u trajanju od najmanje 10 sati i ispunjava ostale uvjete za osobnog asistenta propisane Zakona o osobnoj asistenciji
 • radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
 • nepostojanje zapreke iz člana 261 Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju tj. da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana
 • potvrdu o stažu izdanu od Zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori i/ili testiranja. O vremenu i mjestu održavanja razgovora i/ili testiranja bit će osobno obavješteni najmanje tri dana prije održavanja.

Zamolbe dostaviti najkasnije 8 dana od objave natječaja poštom ili osobno na adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Jaškovo 50, 47280 Ozalj

KLASA:112-01/24-03/4 
URBROJ:2133-90-01-04/1-24-3 

Ravnateljica:
Dijana Borović-Galović

Naziv radnog mjesta: OSOBNI ASISTENT

Popis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva
 • hranjenje
 • održavanje osobne higijene
 • omogućavanje mobiliteta i kretanja
 • rukovanje pomagalima
 • pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske
 • pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti
 • podnosi izvješća o radu voditelju Odjela i vodi sve potrebne evidencije
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom