Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 47/99. 35/08 i 127/19.) čl. 153.stavka 3. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/1798/19 i 64/20),) i čl 31, 32, 35 i 36 Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj na temelju Odluke od 16.06.2021. godine r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti.
  • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju i
  • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
  • hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. istog članka.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj na mandat od četiri godine, uz prethodnu suglasnost ministra/ice nadležnog za poslove socijalne skrbi, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, nakon donošenja odluke o imenovanju sklapa s izabranim kandidatom ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  3. potvrdu o radnom stažu ( elektronički zapis s podacima (e-radna knjižica) iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana)
  4. domovnicu
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 i

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje
//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Jaškovo 50 – 47280 Ozalj, poštom ili osobno, s naznakom: “Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati”, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnateljica:
Dijana Borović – Galović

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)