Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem Statuta Centra, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnje ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj dana 19.06.2024. raspisuje

NATJEČAJ

Za zapošljavanje na radnom mjestu:

 1. POMOĆNI KUHAR/ICA
 • na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za obavljanje posla:

 • stručna sprema: osnovnoškolsko obrazovanje
 • radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
 • nepostojanje zapreke iz čl. 261 Zakona o socijalnoj skrbi
 1. VIŠI ASISTENT U ORGANIZIRANOM STANOVANJU
 • na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj-ica

Uvjeti za obavljanje posla:

 • stručna sprema- srednjoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu ili osposobljavanje za poslove asistenta u organiziranom stanovanju
 • radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • nepostojanje zapreke iz čl. 261 Zakona o socijalnoj skrbi
 1. ZASTUPNIK
 • na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
 • Uvjeti za obavljanje poslova: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih  znanosti, socijalnog rada ili psihologije,
 • radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • nepostojanje zapreke iz čl. 261 Zakona o socijalnoj skrbi

Kandidati za pomoćnog kuhara, višeg asistenta u organiziranom stanovanju i zastupnika trebaju priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju tj. da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana
 • potvrdu o stažu izdanu od Zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl. u skladu s čl 102  Zakona o hrvatskim braniteljim iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori i/ili testiranja. O vremenu i mjestu održavanja razgovora i/ili testiranja  bit će osobno obavješteni najmanje tri dana prije održavanja.

Zamolbe dostaviti najkasnije 8 dana od objave natječaja poštom ili osobno na adresu:

 Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Jaškovo 50,  47280  Ozalj

KLASA:112-01/24-03/4
URBROJ:2133-90-01-04/1-24-15                          

Ravnateljica:
Dijana Borović-Galović