Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Klasa:112-01/22-03-01
Ur.broj:2133-90-01-03/1-22-135

Temeljem Statuta Centra, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj dana 04.05.2022.godine raspisuje

N A T J E Č A J
za zapošljavanje na radnom mjestu:

 1. SOCIJALNI RADNIK – na neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti za obavljanje poslova: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, 1 godina radnog iskustva
 2. LOGOPED – na neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti za obavljanje poslova: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij logopedije, 1 godina radnog iskustva
 3. REHABILITATOR – na neodređeno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice
  Uvjeti za obavljanje poslova: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije, 1 godina radnog iskustva

Sa svim kandidatima može se obaviti razgovor. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati koji udovoljavaju uvjetima biti će osobno obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja .

Uz prijavu (zamolbu) kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome )
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • rodni list
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju tj. da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana
 • potvrdu o stažu izdanu od Zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.) Kandidati koji se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br.121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl.102. st.1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Zamolbe dostaviti najkasnije 8 dana od objave natječaja poštom ili osobno na adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, 47280 Ozalj, Jaškovo 50

Ravnateljica:
Dijana Borović –Galović

Natjecaji za zaposljavanje 04052022 (pdf)