Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov.,br:90/2011), te na temelju članka 33. i 34. Statuta Centra za rehabilitaciju “Ozalj” Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 30.01.2015.godine donijelo slijedeći: Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015 (xls)