Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE GRAĐEVINSKI RADOVI GRUPA 1 – GRAĐEVINSKI RADOVI – IZGRADNJA STANOVA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE PRVA IZMJENA

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803, priprema i provodi postupak jednostavne nabave GRUPA 1 – GRAĐEVINSKI RADDOVI – IZGRADNJA STANOVA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE, te Vam upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), za godišnju procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj provodi postupke sukladno internom aktu odnosno sukladno Pravilniku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018. i KLASA: 012-04/20-01-1, URBROJ: 2133-90-01-01-20-1 od 3. travnja 2020. (razina 4. jednostavne nabave).

Predmet nabave je: izvođenje građevinskih radova¬ odnosno njihov nastavak.

Ovom se izmjenom mijenja Troškovnik iz razloga neispravno postavljene formule kojom se zbrajala ukupna vrijednost ponude, naime formula je obuhvaćala ćelije od počev od retka 12, umjesto od retka 5, te se ovom izmjenom navedena netočnost ispravlja i Troškovnik s ispravno postavljenim računanjem cijene ponude stavlja na raspolaganje gospodarskim subjektima uz ovu objavu. Ponuditelji trebaju preuzeti Troškovnik uz ovu objavu te istog dostaviti uz ponudu, u protivnom će se ponuda ponuditelja smatrati nepravilnom odnosno suprotnom Pozivu na dostavu ponuda.

S obzirom na navedeno, mijenja se rok za dostavu ponude koji sada glasi:

Rok za dostavu ponude: do 2. studeni 2021. godine do 12:30 sati.

Također, mijenja se i točka Poziva koja se odnosi na Obavijest o rezultatima predmetne nabave:

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Prilozi:

20211027_PnDP_Radovi_CPUUZOzalj_G1 (pdf)

20211027_Troskovnik_Radovi_CPUUZOzalj_G1 (xlsx)