Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE KOMBI VOZILO EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE EVB 3/22

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803, priprema i provodi postupak jednostavne nabave KOMBI VOZILO, te Vam upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), za godišnju procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj provodi postupke sukladno internom aktu odnosno sukladno Pravilniku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018. i KLASA: 012-04/20-01-1, URBROJ: 2133-90-01-01-20-1 od 3. travnja 2020. (razina 4. jednostavne nabave).

Predmet nabave je: KOMBI VOZILO za prijevoz korisnika usluge organiziranog stanovanja, sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim ovim Pozivom na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave.

Tehničke specifikacije Naručitelj navodi u nastavku ovog Poziva (Prilog 5.), a predmet je nabave obuhvaćen Troškovnikom koji je također sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 2.).
Ovaj se predmet nabave financira iz projekta Podrška za neovisnost, šifre UP.02.2.2.12.0001. Projekt omogućuje razvoj, podizanje kvalitete i održavanje usluge organiziranog stanovanja kroz deinstitucionalizaciju i sprečavanje ponovne institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama. Projektne aktivnosti podižu svijest stručne i šire javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije, sprečavanja institucionalizacije, pravima osoba s invaliditetom i jačaju kapacitete osoblja, a cilj je projekta olakšati pristup životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama u Karlovačkoj županiji i tako doprinijeti povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Više u pdf dokumentu:

20220107_PnDP_Kombi_vozilo (pdf)