Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te čl. 1. stavka 1. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018., Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj dostavlja ovaj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803 priža uslugu prehrane korisnicima Centra.

U sklopu pružanja usluge prehrane Centar nabavlja kruh, EVB 6/20 procijenjene vrijednosti 15.000,00 kuna bez PDV-a.
Količina i vrsta predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za nadmetanje. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca Troškovnika koja se traži u nadmetanju.
Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
Sredstva su planirana u Proračunu naručitelja.

Poziv za dostavu ponude – nabav kruha (pdf)

Odluka o nabavi – kruh (pdf)

Troskovnik – nabava kruha (docx)

Ponudbeni list – kruh (docx)