Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te čl. 1. stavka 1. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018., Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj dostavlja ovaj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
GRUPA 2: STROJ ZA PAKIRANJE

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803 provodi projekt Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj, šifre KK.08.1.3.01., iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici odraslim osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1.

Projektnim planom nabave i Planom nabave naručitelja predviđena je nabava stroja za pakiranje.
Procijenjena vrijednost nabave je 55.644,00 kuna bez PDV-a odnosno 69.555,00 kuna s PDV-om.

Predmet nabave je nabava Grupe 2: Stroj za pakiranje, a koja je prethodno bila jedna od četiri grupa u postupku nabave NABAVA OPREME ZA RADNE AKTIVNOSTI, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Poziva na nadmetanje od 22. siječnja 2019., broj objave: 2019/S 0F2-0002439, objavljenog 23. siječnja 2019. i ispravka poslanog na objavu 25. siječnja 2019., broj objave 2019/S 0F2-0002999, objavljenog 28. siječnja 2019. te koja nabava nije provedena radi Jednostranog raskida ugovora BROJ: 04-91/19-19 je, od 5. lipnja 2019. radi nepoštivanja roka isporuke od strane ponuditelja. S obzirom da je procijenjena vrijednost grupe manja od praga za primjenu ZJN 2016 i zbrojena procijenjena vrijednost grupe iznosi 13,26% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave odnosno ne prelazi 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave, stečeni su uvjeti za provedbu postupka jednostavne nabave, slijedom čega se pokreće ovaj postupak jednostavne nabave.

Više u pdf dokumentu (poziv + troškovnik + ponudbeni list):

Poziv JN G2 stroj za pakiranje (pdf)