Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 018/2022)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_02_18_181.html

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi (NN 119/2022)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_10_119_1836.html

Zakon o ustanovama (NN 076/1993)
https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_09_110_1624.html

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html